Ik ben Marten de Boer uit Itens en sinds de Jaarvergadering van de Leerschool Permacultuur op 9 april 2016 secretaris in het bestuur.

Wie ben ik en wat doe ik?

Ecologisch bermbeheer
Sinds 2010 werk ik in en bij Itens aan ecologisch bermbeheer. Ik pleit voor het terug brengen van natuurwaarden in de bermen en aangrenzende sloten, zoals die daar vroeger waren. Vroeger is nog niet zo lang geleden, toen de bermen nog werden gemaaid. Het gras meegenomen of als hooi gewonnen en in de walkanten waterplanten stonden en groeiden. Overal groeiden en bloeiden bloemen en planten en gaven kleur aan het landschap.

Sinds de gemeente is begonnen met klepel maaien, wordt het gras vermorzeld en blijft het als een groene drab liggen. Opgedroogd vormt het een organische laag, waardoor overbemesting. Lage, aan schrale grond gewende natuur planten verstikken zo en verdwijnen. Zoals rode en witte klaver, weegbree, zuring, boterbloemen, paardenbloemen en pinksterbloemen, madeliefjes etc.

Planten met diepe wortels , de brandnetel, het fluitenkruid en grove zuring, bedekken nu de bermen met tapijten hiervan. De vergrassing wordt bevorderd door de ingewaaide stikstof van de zich uitbreidende melkveehouderij, wat als deken van ammoniak overal neerdaalt.
De boeren willen hun turbogras wel zes keer maaien en eisen een verlaging van het grondwaterpeil. Hekkelen en uitbaggeren van sloten is hier op gericht, waardoor waterplanten en riet zijn verdwenen en de walkanten recht en kaal.

20130820_170543 (4) In 2014 is de Werkgroep Ecologisch bermbeheer Itens e.o. opgericht die deze doelstelling ondersteund. In de afgelopen jaren is in overleg met de gemeente ervaring opgedaan met het terugbrengen van natuurwaarden in de bermen, walkanten en sloten in de omgeving. Oeverbeplanting is gunstig voor de flora en fauna onder en boven water zoals insecten, kikkers en vis. Gele lis, lisdodden en riet geven voedsel aan libellen, vlinders en vogels. In juni 2015 heeft de gemeenteraad een Nota en motie aangenomen, waarin de voorwaarden voor een goed ecologisch berm- en oeverbeheer zijn geregeld.

Maar helaas, de biodiversiteit gaat achteruit met o.a. bijensterfte tot gevolg.

In overleg met de gemeente laten we nu geschikte bermen en betondammen afplaggen. De werkgroep plant daar toefjes bloemen zoals koekoeksbloemen, wederik en gulden roede op waardoor er bijenlinten ontstaan.

Friesland Zoemt
Van de Friese Milieufederatie hebben we bloemrijk zaad gekregen om afgeplagde bermen plaatselijk in te zaaien met wilde plantenzaden en bloemenweidemengsels. Zo kunnen we bijen en vlinders behulpzaam zijn bij het vinden van voedsel. Wilde bloemen maken ons landschap en natuur mooier en waardevoller. We zijn te vinden op Facebook.