Adopteer één meter BijenFlinterLint

Adopteer één meter BijenFlinterLint

De Oerfloed wordt het begin- en eindpunt van het 150 km lange BijenFlinterLint tussen Leeuwarden en Sneek. Het BijenFlinterLint is een enthousiast burgerinitiatief dat 14 dorpen en 150 km berm omvat tussen Leeuwarden en Sneek voor méér bloemen en biodiversiteit.

De verbondenheid met de Leerschool komt extra tot uiting met de initiatiefnemers van dit project; Margaretha Posthumus en Marten de Boer zijn beiden ook Bestuursleden van de Leerschool Permacultuur Friesland.

De aanleiding
Het BijenFlinterLint is een groep van 10 bezorgde burgers die de biodiversiteit achteruit ziet hollen. Het gemis van 80% van de insecten en de schrikbarende teloorgang van het bodemleven resulteert in verlies van alle greidefûgels en verlies van alle bijen en alle mooie vlinders. De grootste wens is om een robuust BijenFlinterLint binnen het Ecologisch BermBeheer aan te leggen van de Oerfloed in Ljouwert naar de Natuur Ontmoetingstuin, in de Noorderhoek van Sneek.

Verbinden van bewoners van twee nieuwe gemeenten
De herindeling van de gemeente Littenseradiel is onze inspiratie! In het kader van de herindeling Littenseradiel komen er 10 dorpen bij de gemeente Leeuwarden. En 15 dorpen van Littenseradiel komen bij de Gemeente SúdWest.

Het BijenFlinterLint wordt dus een zichtbare en symbolische kleurrijke verbinding tussen deze twee nieuwe gemeentes en al haar inwoners.

Drie pijlers
De pijlers onder het plan van BijenFlinterLint zijn:

1. Mienskip
Het brengt de bewoners van de dorpen samen door de zorg voor en onderhoud van de linten. Het brengt de bewoners en gemeente samen. Het brengt de burger van de nieuwe gemeentes bij elkaar door een fietsroute met app waarop de bloemen, vlinders en bijen én de geschiedenis van dorp of buurtschap te beleven is.

2. Vergroten van biodiversiteit
Oftewel natuurwaarden binnen het gemeentelijk ecologisch bermbeheer in samenwerking met particulieren en het inspireren van boeren tot aanleg van bloemenstrook/akkerranden. Wij zien kilometers prachtige bloemen in de bermen!

3. Een zichtbare en symbolische kleurrijke verbinding
tussen de nieuwe dorpen en buurtschappen, die aan Leeuwarden en aan SúdWest worden toegevoegd.

Doel
Het doel is een vergroting van biodiversiteit en een kleurrijk landschap. De insecten en het bodemleven komen terug in de bermen die zó ook onze natuurlijke ecologische hoofdstructuur kan worden.

Start en voortgang
We zijn in 2015 begonnen met een visie uit te zetten en contacten te leggen met de gemeente. In 2016 hebben we een Pilot BFL met Húns, Baard en Weidum gerealiseerd door én met de gemeente Littenseradiel, en dit beleid wordt uitgebreid tot alle 10 dorpen in Ny Baarderadiel in 2017. Sinds 2012 is er een Pilot bij Itens met proefstroken Ecologisch BermBeheer mét vaste planten en 100 meter ingezaaide bloemen door ‘Friesland Zoemt’. Deze Pilots zijn geëvalueerd met de gemeente Littenseradiel, die ook 10 grote stukken BijenFlinterLint gaat aanleggen in het buitengebied Ny Baarderadiel. De gemeente Littenseradiel heeft geld voor dit project vrijgemaakt.

Resultaat
Het burgerinitiatief mag zelf stukken aanwijzen en onderhouden in samenspraak met de boer die de bermen maait, dit zijn korte lijnen daar de maai-boer ook vaak een buurman is. Dit project gaat ‘Adopteer één meter BijenFlinterLint’ heten. Er zijn contacten gelegd met Leeuwarden en Súdwest (Gjalt Faber en Jan Wester/Douwe de Groot en Jelle Koornstra).
Wij zijn overal enthousiast ontvangen en medewerking is toegezegd en expertise is uitgewisseld. Binnenkort is er een Berm-driehoek-overleg met de 3 gemeentes over dit belangrijke onderwerp. 2017 wordt cruciaal met de herindeling 2018 en CH2018 is er veel werk te verzetten om het BijenFlinterLint en EcologischBermBeheer Leeuwarden – Sneek/Ljouwert – Snits te verwezenlijken. We denken aan afplaggen, inzaaien, onderhouden, boeren enthousiasmeren voor akkerranden beheer, Bijenlessen op de 7 scholen in Ny Baarderadiel, fietsroutes uitzetten en een App met kennis over bloemen én de geschiedenis van de toegevoegde dorpen. In de zomer 2018 een feestelijk Welkomsontbijt in alle dorpen samen met alle burgers van de nieuwe gemeentes, burgemeester en wethouders.

Bijenvlinder-Rangers
Je begrijpt: wij voelen ons als een Bijenvlinder-Ranger die biodiversiteit als allerhoogste prioriteit wil inzetten tegen ‘Landschapspijn’. Er is een Facebook-actie, genaamd ‘Adopteer één meter BijenFlinterLint’ waar meer informatie te vinden is. Doe mee!

Adopteer een meter BijenFlinterLint voor € 3,50
Steun ons met de aanschaf van één meter BijenFlinterLint voor € 3,50

of het meervoud ervan mag ook:
€ 7,00 voor twee meter of
€ 10,50 voor drie meter of
€ 35,00 voor 10 meter ( ja zó schiet het lekker op)

te storten op:
NL39RABO 0330 8049 52
op naam van:  Plaatselijk Nut Weidum
Onder vermelding van: BijenFlinterLint

Namens alle insecten onze hartelijke dank!

Blijf op de hoogte via Facebook
Adopteer één meter Bijenflinterlint
Ecologisch Bermbeheer

Deze tekst is gemaakt op basis van het persbericht van
Margaretha Posthumus en Marten de Boer

 

2 Reacties